VB-1240, 3/8" Braided Hose

$3.31

DTI 3/8" Braided Hose, Vacuum Base